• Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
Previous Next

10. Ulykker og tæt-på hændelser

Hvis ulykken sker

De tilstedeværende iværksætter straks beredskab i fornødent omfang og tilkalder ambulance efter behov.

Hvis det er muligt kontakter den nødstedte selv byggelederen og informerer om ulykken. Er den nødstedte ikke selv i stand til at kontakte byggelederen, skal en person der har overværet ulykken kontakte byggelederen.

Når byggelederen eller den tilstedeværende øverste ledelse har sørget for at få situationen under kontrol, skal han informere arbejdsmiljølederen om ulykken. (Christina Trebbien tlf. 2788 2794).

Se endvidere beredskabsplan ved traumatiske hændelser eller alvorlige ulykker og bilag 1 samt bilag 2 omhandlende psykisk førstehjælp.

 

Ulykker med mere end 1 dags fravær

Ulykker med mere end 1 dags fravær skal anmeldes elektronisk til Arbejdstilsynet snarest muligt efter ulykken og senest 9 dag efter (anmeldelsen udføres af arbejdsmiljøleder Christina Trebbien). Byggelederen er ansvarlig for, i samarbejde med den nødstedte og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten, at videregive detaljer/information fra ulykken til arbejdsmiljøleder Christina Trebbien. Byggeleder og nødstedte skal om muligt komme med forslag til hvordan sådan en ulykke kan undgås fremover.

Anmeldelsesblanket afleveres til den arbejdsmiljølederen, der sørger for at ulykken bliver anmeldt elektronisk til Arbejdstilsynet samt at ulykken analyseres på det førskommende arbejdsmiljøudvalgsmøde, hvor der tages stilling til hvilke forebyggende tiltag der eventuelt skal iværksættes.

Efter arbejdsmiljøudvalgsmødet informerer arbejdsmiljølederen de involverede parter. Desuden  informeres de ansatte om årsag til ulykken samt de forebyggende tiltag via nyhedsbrevet jf. kapitel 9.2.

Ved ulykker på byggepladser hvor der afholdes koordinerende sikkerhedsmøder, skal byggelederen sikre, at ulykken ligeledes drøftes på byggepladsens koordinerende sikkerhedsmøde.


Ulykker uden fravær og tæt-på hændelser

For at forebygge alvorlige ulykker er det vigtigt, at alle ansatte er opmærksomme på at oplyse arbejdsmiljølederen om ulykker og tæt-på hændelser.

Dette gøres ved at udfylde Rapport for ulykker med mindre end 1-dags fravær og tæt på hændelser. Skemaet fås ved henvendelse til byggeleder eller ved at ringe til arbejdsmiljøleder Christina Trebbien

Arbejdsmiljølederen vil på de måndlige sikkerhedsrunderinger som et fast punkt gennemgå sådanne hændelser.

Rapporten drøftes på det førstkommende arbejdsmiljøudvalgsmøde, hvor der tages stilling til hvilke forebyggende tiltag der eventuelt skal iværksættes. Arbejdsmiljøudvalget evaluerer ligeledes eventuelle forebyggende handlinger.

Der informeres internt om ulykker uden fravær og tæt-på hændelser som ved ulykker med mere end 1 dags fravær.


Ulykkesstatistik

Arbejdsmiljølederen udarbejder og vedligeholder en oversigt over henholdsvis ulykker med mere end 1 dags fravær, ulykker uden fravær og tæt-på hændelser.

Direktør Jon Buch udarbejder på baggrund heraf, 1 gang årligt, en statistik over ulykker og tæt-på hændelser, der drøftes i arbejdsmiljøudvalget med henblik på iværksættelse af overordnede forebyggende tiltag.


Nødberedskab

Behovet for nødberedskab er vurderet af arbejdsmiljøudvalget, der har defineret følgende risici:

  • Brand
  • Ulykker

På baggrund af disse risici er der udarbejdet en beredskabsplan for hovedkontoret i form af en tegning med angivelse af førstehjælpsudstyr, brandslukningsudstyr, nødudgange og mødested. Tegningen er ophængt på gangen på hovedkontoret.

På byggepladserne er det byggelederens ansvar at sikre, at de ansatte bliver informeret om byggepladsens beredskabsplan, der forefindes i byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Arbejdsmiljølederen er ansvarlig for at der jævnligt, dog minimum hvert 3. år, afholdes beredskabsøvelser. Materielchefen er ansvarlig for at sikre, at udlejer får efterset brandslukningsudstyr på hovedkontoret.

Beredskabsøvelser eller hændelser hvor beredskabet har været i brug evalueres af arbejdsmiljøudvalget på det førstkommende arbejdsmiljøudvalgsmøde.


Område:
DS/OHSAS 18001, 4.5.2.


Værktøjer:
pdf rapport - ulykker og tæt på hændelser
Sygestatistik 2016
pdf beredskabsplan for traumatiske hændelser
pdf bilag 1 - traumatiske hændelser
pdf bilag 2 - psykisk førstehjælp

 

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

 

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.